Netværkssamarbejde

 

Centerbørnehaven har et netværkssamarbejde med Basis Dagplejen

 

Ramme for samarbejdet.

Netværksaftalen sikrer det tværfaglige samarbejde på ledelsesniveau og det pædagogiske/terapeutiske niveau i forhold til råd og vejledning og gensidig faglig inspiration, de 2 institutionstyper imellem.

Målgruppen af børn vil hovedsageligt være børn mellem 2 og 3 år, men der kan være yngre børn, som også vil kunne profitere af samarbejdet.

Københavns Kommunes visitationsudvalg kan endvidere benytte den opnåede vurdering af det enkelte barns behov, i forhold til fremadrettet institutionsplacering.

  

Beskrivelse af ydelse fra Centerbørnehaven til Basisdagplejen.

Centerbørnehaven kan tilbyde holddannelse over en 3 måneders periode for 3 til 4 børn og deres basisdagplejere. Holddannelsen forudsætter, at børnene i en vis grad har behov for fysisk og kognitiv stimulering.

 

Forældre til børn i basisdagplejen skal være orienteret og give samtykke til, at deres børn må deltage i et 3 måneders forløb i Centerbørnehaven.

 

Holddannelse for basisdagplejere og deres børn i nærområdet, samt flerbørnsdagplejen.

Sammensætning af hold foretages af lederen af basisdagplejen, institutionsleder og afdelingsleder af ergo - og fysioterapien i Centerbørnehaven.

 

Vejledning og rådgivning til basisdagplejere og deres børn i yderområderne.

Basisdagplejepædagogerne, lederen af basisdagplejen og den konkrete basisdagplejer kan få vejledning og rådgivning i forhold til børn, som ikke magter transporten til Centerbørnehaven. Vejledningen kan anvises ved gennemgang af videooptagelse af det enkelte barn, optaget i basisdagplejens hjem. Vejledningen kan gives mundtligt eller ved anskuelighedsundervisning via videooptagelse af et Centerbørnehavebarn. Børn der har helt særlige behov og som ikke må være sammen med andre børn, kan have behov for en særlig indsats fra fysioterapeuten eller ergoterapeuten. I den forbindelse kan der undtagelsesvis ydes vejledning i hjemmet hos dagplejeren.

 

Ramme for lege/træningshold.

Lege/træningsholdet kan foregår 1 dag ugentlig i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. 11.00 i Centerbørnehavens gymnastiksal. Basisbarnet og basisdagplejen møder op i Centerbørnehaven. Her skal påtænkes, at der efter endt brug af de anvendte faciliteterne skal foretages rengøring. Centerbørnehaven kan tilbyde, at børnene kan spise deres medbragte mad.

Lege/træningsholdet har en tidsramme på 3 måneder. Herefter sammensættes der nyt hold.

 

Fagligt indhold.

Afdelingsleder af ergo - og fysioterapien forestår vejledning til basisdagplejens ansatte og deres børn på lege/træningsholdet.

Basisdagplejerne kan få råd og vejledning om hvordan de i hverdagen kan stimulerer børnenes motoriske udvikling, ved at lege i forskellige udgangsstillinger, og hvorledes der stilles krav til barnets motoriske ydeevne. Der vil endvidere blive arbejdet med kropsbevidsthed og øvelser, der stimulerer rum- og retningssansen. Legetøj og redskaber i fysioterapien vil blive benyttet, og der vil blive lagt vægt på dialog om, hvordan det kan overføres i hverdagen. Som hovedregel, vil afdelingslederen være til stede på det ugentlige lege/træningshold. Hvor der undtagelsesvist gives vejledning til børn, der har helt særlige behov og som ikke må være sammen med andre børn, foregår denne vejledning i samme tidsrum som lege/træningsholdet. Afdelingslederen vil ligeledes forestå denne vejledning. Transport og notatpligt indregnes i disse vejledningstider.      
Afdelingslederen af ergo - og fysioterapien kan ved vurdering, indbyde en ergoterapeut eller specialpædagog fra Centerbørnehaven som vejleder på lege/træningsholdet.

 

Tovholdere i faglig vidensopsamling.

Det forudsættes, at basisdagplejepædagogen eller den konkrete basisdagplejer i stor udstrækning deltager i disse lege/træningsforløb, således at den opnåede viden og kompetence kan videregives til andre basisdagplejere og fortsat styrke den faglige indsats i forhold til børn og ansatte der har et 3 måneders lege/træningsforløb bag sig.

 

Ved træne/legeholdets ophør, udarbejdes der i samarbejdet med afdelingsleder fra basisdagplejen/basisdagplejepædagogen en kort beskrivelse af de 3 måneders primære indsats.

 

Årsnorm.     

Vejledningstimerne udregnes svarende til en årsnorm på 46 uger af 2 timer.

Der afholdes 3 årlige netværksmøder mellem Lederen af basisdagplejen, en basisdagplejepædagog og afdelingslederen af fysio- og ergoterapien samt lederen af Centerbørnehaven.

 

Beskrivelse af ydelse fra basisdagplejen til Centerbørnehaven:

 

Basisdagplejepædagogen og basisdagplejere, har oparbejdet erfaring og særlig viden gennem uddannelse og praksis på følgende områder:

 

  1. Særlig viden om de for tidlig fødte

  2. Viden om tilknytningsforhold

  3. Traumatiske spor, smerter og fastholdelse (længerevarende hospitalsophold og dermed adskillelses fra primær omsorgspersoner)

  4. Et særligt blik for flersidede vanskeligheder

  5. Indgående kendskab til den narrative metode, Eksternalisering og fokus på zonen for nærmeste udvikling.

  6. Den inddragende forældrekontakt

  7. Blik for de ”usynlige" handicaps

  8. Marte Meo

  9. Spiseproblematikker

 

Ovennævnte særlige kompetenceområder vil blive brugt ved oplæg på personalemøder i Centerbørnehaven.

Lederne af basisdagplejen og basisdagplejepædagogerne kan ligeledes komme ud i Centerbørnehaven og komme med konkret råd og vejledning i forhold til de ovennævnte kompetenceområder.
Endelig vil der være mulighed for videosamarbejde