Anvendt dokumentation i Centerbørnehaven.


Information om anvendelsen af ICF-CYInternational Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand, for børn og unge i beskrivelsen af børnene i Centerbørnehaven.

 

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udviklet International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand for børn og unge – ICF-CY. Klassifikationen kan anvendes til at beskrive børn og unges funktionsevne på en lang række områder. Funktionsevne kan med ICF-CY anskues fra et biologisk, et psykologisk og et socialt perspektiv.

Når ICF-CY er taget i brug i Centerbørnehavens daglige arbejde med børnene, er det fordi anvendelsen her har vist sig at kunne sikre:

 • En fast stuktur for undersøgelse af hvert enkelt barn. Det betyder, at intet vigtigt overses, og at barnets udvikling kan følges over tid på en række veldefinerede områder

 • Et fælles sprog mellem fagfolk og forældre om det enkelte barns funktionsevne

 • Et redskab, der understøtter samarbejdet mellem forældre og fagfolk om fælles mål og plan for indsats, herunder fordeling af de arbejdsopgaver, der er forbundet med at nå målene.

I Centerbørnehaven er der udviklet et skema til detaljeret videns indsamling om det enkelte barns funktionsevne, på ca. 40 områder fra klassifikationen. Områderne dækker:

 • Det mentale område som fx opmærksomhed og hukommelse
 • Det fysiske område som fx muskelstyrke og ledbevægelighed
 • De daglige aktiviteter og deltagelse med andre som fx leg, spisning, at kunne indgå i relationer og at lære noget nyt
 • De omgivelsesmæssige faktorer, der har indflydelse på barnets funktionsevne som fx medicin og hjælpemidler.

Skemaet tages i brug, når barnet indskrives i børnehaven.

Når ICF-CY anvendes som en ramme for at beskrive barnets funktionsevne lægges der vægt på:

 • Viden om, hvordan børn udvikler sig, dvs. at barnets funktionsevne beskrives ud fra de forventninger, man har til et barn på den givne alder, som barnet aktuelt har
 • At forsinket udvikling i forhold til alder kan betragtes som en indikator for at en indsats skal sættes i værk
 • At børn er afhængige af deres omgivelser, når de udfører aktiviteter
 • At børn er afhængige af andre, for at gennemgå en udvikling
 • At samspillet mellem børn og deres omgivelser er vigtig for børns udvikling.

Skemaet udfyldes i stikordsform eller kort prosa med de væsentligste oplysninger om barnets funktionsevne.

Én gang årligt indbydes forældrene til Statusmøde om deres barn. Forud for mødet får forældrene tilsendt en statusrapport, der indeholder væsentlige oplysninger om barnets udvikling samt barnets funktionsevnevurdering, der er angivet i ICF-CY-skemaet.

Status og ICF ligger til grund for revisitering af barnet til Centerbørnehaven.

Det videre målsætnings- og planarbejde foregår i et tæt samarbejde med forældrene, der har afgørende indflydelse på de mål, der sættes for barnet. Derfor fortæller forældrene, forud for statusmødet, hvad de ønsker, der skal arbejdes særligt målrettet på, det kommende år. Målene opstilles i forhold til barnets daglige aktiviteter og deltagelse sammen med andre.

 

Selve statusmødet har en dagsorden, der ser således ud:

 • De første 30 min. har forældrene mulighed for at spørge ind til oplysninger i statusrapport og ICF-CY samt for at supplere disse
 • De følgende 45 min. afsættes til at forældre og fagfolk i fællesskab reflekterer over, hvilke faktorer i ICF-CY, der taler for at barnet kan nå målene, og hvilke der taler imod. Dernæst lægges en realistisk plan, hvor der fokuseres på de metoder, der skal anvendes for at nå målene samt på hvem, der udfører hvilke arbejdsopgaver forbundet med at nå målene
 • De sidste 15 min. bruges til opsamling og afrunding af mødet.

Efterfølgende skriver fagfolkene de reviderede oplysninger, herunder plan og arbejdsfordeling ind i barnets Statusrapport, som forældrene modtager indenfor 14 dage efter mødet.

Alle oplysninger om barnet behandles som personfølsomme oplysninger.